fbpx

Organizačné pokyny – plaváreň Gymnázia Ladislava Novomeského

AKO SA KU NÁM DOSTANETE

Na autobusovú zástavku Tomášiková premávajú autobusové spoje 196, 96,  201, 202. V prípade, že prichádzate z iného smeru, je možné vystúpiť na zástavke Nevädzová, kde stoja spoje 66, 75, 96, 196.

Škola sa nachádza hneď vedľa Kostola Sv. Vincenta De Paul. Medzi týmto kostolom a školou je k dispozícii aj dlhé parkovisko, kde máte možnosť zaparkovať.

AKO  POSTUPOVAŤ PRED TRÉNINGOM

Do priestorov šatne je vstup umožnený 15 minút pred začiatkom tréningu.  Zo sebou si treba zobrať plavky, uterák, plaveckú čiapku, šampón, plavecké okuliare a, samozrejme dúfame, že prídete aj s dobrou náladou.

ZODPOVEDNOSŤ ZA DIEŤA

Tréner preberá zodpovednosť za dieťa v momente jeho príchodu do priestorov bazéna. Bezpečie vašich detí je pre nás prvoradé.

PRIEBEH PLAVECKÉHO KURZU

Deti budú na začiatku tréningu plavecky preverené a trénermi rozdelené do niekoľkých skupín, podľa svojich plaveckých zručností. V skupinách potom postupne prechádzajú jednotlivými etapami plaveckého kurzu . Plávanie pre deti prebieha počas celého školského roka, s výnimkou sviatkov a školských prázdnin.

PLATBA

Platba plaveckého kurzu prebieha vždy v dvojmesačných intervaloch. Členský poplatok je stanovený podľa počtu tréningových jednotiek (TJ) v aktuálnom období. Cena za tréningovú jednotku je 11 až 12 €.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do prvej hodiny nasledujúceho dvojmesačného obdobia. Finančné prostriedky prosíme poukázať na číslo účtu SK32 1100 0000 0029 2890 4743.

KOMPENZÁCIA VYMEŠKANÝCH TRÉNINGOV

V prípade ochorenia dieťaťa, ak dieťa vymešká viac ako polovicu tréningov v aktuálnom dvojmesačnom období, je možné si uplatniť kompenzáciu vo výške 50 % z ceny vymeškaných tréningov. K žiadosti o kompenzáciu je potrebné doložiť lekárske potvrdenie. Kompenzácia sa uplatňuje pri nasledujúcej platbe.

Ak je v priebehu plaveckého kurzu tréning zrušený z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi plaveckého kurzu nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušený tréning.

VYJADRENIE SÚHLASU

Vyplnením prihlášky vyjadruje zákonný zástupca dieťaťa súhlas s prevádzkovými, hygienickými a organizačnými pravidlami organizátora plaveckého kurzu.

Prihlásením dieťaťa zákonný zástupca rovnako prehlasuje, že z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa si nie je vedomý žiadnych prekážok, ktoré by bránili dieťaťu absolvovať plavecký kurz.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so zasielaním informácií o činnosti ŠK Relax prostredníctvom poskytnutých údajov.