Stanovy športového klubu Šport Komplex Relax

Článok  I.
Základné ustanovenia
1. Názov klubu : Šport Komplex Relax (ďalej len klub).
2.. Sídlom klubu je. Záhradná 737 Most pri Bratislave 900 46
3.Klub sa zakladá v zmysle  príslušných ustanovení zákona č. 83/190 Zb. v platnom znení o združovaní občanov .
4..Klub je dobrovoľným neziskovým združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.
5.Klub je otvoreným, samostatným , nezávislým právnym subjektom vykonávajúcim svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky .Klub je samostatnou právnickou osobou, vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra  SR.
6. Klub sa zakladá na dobu neurčitú

Článok II.
Cieľ a predmet činnosti
1.Cieľom činnosti klubu je napomáhať rozvoju športu, wellnes a zdravia.
2. Klub vytvára podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov,  ale aj ostatnej verejnosti a to v oblasti akejkoľvek športovej činnosti,/  wellnes a podpory zdravia a zdravého životného štýlu/ a to  hlavne plaveckých  športoch , organizovaním športových a spoločenských podujatí súvisiacich s hore uvedeným zameraním športového klubu pre širokú verejnosť , ktoré prispievajú získavaniu pohybových i telesných zručností, schopností  teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti.
3. Úlohy klubu:
–  vytvára  ekonomické a materiálno-technické, personálne administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky  pre rozvoj činnosti klubu
– Získava  finančné  a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory poslania klubu
– propagovanie vlastnej činnosti , športu , wellnes a zdravia
– na zabezpečenie svojej činnosti môže zriaďovať , prevádzkovať a vstupovať do samostatných obchodných činností

Článok III.
Členstvo,  práva a povinnosti členov klubu
1.Členstvo v klube  je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. Členom klubu sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má predpoklady a záujem  podieľať sa aktívne na rozvoji činnosti klubu, súhlasí  so stanovami  a prejaví vôľu byť  členom klubu.
2.Maloletí / do 15 roku života/sa môžu stať členmi klubu iba na základe prihlášky podpísanej ich zákonnými  zástupcami.
3. členstvo klubu  vzniká registráciou prihlášky a zaplatením členského príspevku. Prihláška  do klubu  musí byť podaní písomne a musí obsahovať meno priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska, prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav, že sa zväzuje dodržiavať stanovy a iné normy klubu, dátum a podpis žiadateľa o členstvo.
4. O prijatí  za člena rozhoduje výbor klubu
5.Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku za bežný kalendárny rok , najneskôr do 31.12.
6.Práva člena klubu:
a)podieľať sa na činnosti klubu a využívať k tomu zariadenia klubu podľa interných predpisov a smerníc klubu
b)Obracať sa na orgány klubu so svojimi podnetmi, návrhmi a pripomienkami a požadovať na ne od výboru  klubu do 30 dní
c) zúčastňovať sa na členských schôdzach klubu ak dovŕšil  15 rokov
d) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov klubu, ktoré hodnotia jeho činnosť/ ak nedovŕšil 15 rokov majú toto právo jeho zákonní zástupcovia/
e) vyžadovať správy o činnosti a hospodárení klubu
f) voliť orgány klubu po dovŕšení  18 roku života a byť volený do orgánov klubu
7.Povinnosti člena klubu
a)dodržiavať stanovy , platné normy a uznesenia klubu
b)aktívne sa zapájať do činnosti klubu
c)chrániť a ošetrovať majetok klubu
d) vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno klubu
e) riadne a včas platiť členské a iné príspevky , ktoré schválili orgány klubu
8. Členstvo  v klube  zaniká:
a) vystúpením  člena na základe jeho oznámenia
b)vylúčením člena
c)úmrtím člena ako fyzickej osoby alebo zánikom člena ako právnickej osoby
d)zánikom klubu

Článok IV.
Orgány klubu
1.Orgánmi klubu sú:
a) členská schôdza
b)mimoriadna schôdza
c )výbor
d)revízna komisia

2. Z každého rokovania orgánov klubu musí byť vyhotovená zápisnica, ktorá musí byť zverejnená pre všetkých členov klubu.

Článok V.
Členská  schôdza klubu
1.Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa koná minimálne raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza.
2.Členská schôdza:
a) schvaľuje vznik, zánik klubu, vytváranie, zlúčenie, vstup, výstup ŠK z iných právnických osôb,
b)schvaľuje stanovy a normy klubu, ich zmeny novelizácie
c)schvaľuje správu o činnosti a hospodárení klubu za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor,
d) schvaľuje plán činnosti a hospodárenia na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výbor,
e)volí a odvoláva výbor, predsedu a revíznu komisiu klubu
f)schvaľuje poradie troch náhradníkov do výboru klubu, jedného náhradníka do revíznej komisie klubu
g) môže zmeniť uznesenia prijaté výborom klubu.
3.V prípade zániku klubu vymenuje členská schôdza likvidátora klubu ktorý oznámi dátum 3 týždne vopred a pripraví podklady pre likvidáciu klubu.
a) podľa zákona č. 83/90 § 13 ods. 2 a zákona č. 109/1964 vykoná majetkovo-právne vyrovnanie klubu.
b) oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
4. Delegáti členskej schôdze resp. mimoriadnej schôdze sú všetci členovia klubu.
5.Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomných aspoň 50% pozvaných delegátov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50% prítomných delegátov.
6.Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti podpísanej viac ako 30% oprávnených členov klubu zvolať výboru klubu. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen klubu, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výboru klubu o jej zvolanie

Článok VI.
Výbor klubu
1.Medzi členskými schôdzami riadi činnosť klubu 4-člený výbor, zložený z predsedu, dvoch podpredsedov a hospodára.
2. Právne úkony v mene klubu vykonáva výbor klubu, predseda, podpredseda a hospodár, alebo člen športového klubu poverený výborom. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených.
3. Výbor sa zvoláva aspoň raz za štvrťrok
4. Výbor zvoláva predseda alebo podpredseda klubu
5. Výbor je uznášania schopný, ak je prítomných nad 50% jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50% prítomných členov výboru.
6. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené  do právomoci výročnej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze a revíznej komisie.

Článok VII.
Revízna komisia
1.Revízna komisia je nezávislý  orgán klubu na čele s predsedom. Volí ju členská schôdza. Vykonáva revízii  hospodárenia klubu, o výsledkoch  informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov klubu s hlasom poradným.

Článok VIII.
Majetok a hospodárenie
1.Športovýklub má vo vlastníctve majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva tiež majetok na základe zmluvných vzťahov národný prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starať , chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.
2. Zdrojom majetku športového klubu sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej , športovej, spoločenskej a ostanej činnosti, ďalej dary, príspevky, dotácie prípadne iné príjmy.
3. Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá výkonný výbor.
4.Hospodárenie sa uskutočňuje podľa  schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia  na členskej schôdzi  športového klubu Šport Komplex Relax
Bratislava dňa  23.7.2013
2. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie MV SR.