fbpx

ORGANIZAČNÉ POKYNY – PLAVÁREŇ SLOVNAFT, VLČIE HRDLO 50

AKO POSTUPOVAŤ PRED TRÉNINGOM

Po vstupe do priestorov plavárne je potrebné preukázať sa členskou kartou, ktorú dostane každý účastník plaveckého kurzu na jeho začiatku. Karta neslúži iba na identifikáciu pri vstupe, zapožičiava sa pomocou nej aj zámok do šatne. Do priestorov šatne je vstup umožnený 10 minút pred začiatkom tréningu.

ZODPOVEDNOSŤ ZA DIEŤA

Tréner preberá zodpovednosť za dieťa v momente jeho príchodu do priestorov bazéna. Z toho dôvodu majú všetci rodičia umožnený vstup do priestorov šatní pred aj po tréningu. Bezpečie vašich detí je pre nás prvoradé.

PRIEBEH PLAVECKÉHO KURZU

Začiatky väčšinou nebývajú ľahké, a aj preto u nás existuje proces adaptácie. Jedná sa o prípravnú etapu plaveckého kurzu, ktorej cieľom je pomôcť deťom zvládnuť prvý kontakt s vodou a vytvoriť kladný vzťah k vodnému prostrediu. V tejto fáze je vstup do priestorov bazéna umožnený aj rodičom. Priebeh vyučovacích hodín ďalších etáp plaveckého kurzu je samozrejme možné sledovať tiež, no už iba z balkóna plavárne.

Po prípravnej fáze sú deti trénermi rozdelené do niekoľkých skupín podľa plaveckých zručností a postupne prechádzajú jednotlivými etapami plaveckého kurzu. Plávanie pre deti prebieha počas celého školského roka, s výnimkou sviatkov a školských prázdnin.

PLATBA

Platba plaveckého kurzu prebieha vždy v dvojmesačných intervaloch. Členský poplatok je stanovený podľa počtu tréningových jednotiek (TJ), resp. tréningov, v aktuálnom období. Cena za tréningovú jednotku je 11 až 12 €.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do prvej hodiny nasledujúceho dvojmesačného obdobia. Finančné prostriedky prosíme poukázať na číslo účtu SK32 1100 0000 0029 2890 4743.

KOMPENZÁCIA VYMEŠKANÝCH TRÉNINGOV

V prípade ochorenia dieťaťa, ak dieťa vymešká viac ako polovicu tréningov v aktuálnom dvojmesačnom období, je možné si uplatniť kompenzáciu vo výške 50 %z ceny vymeškaných tréningov. K žiadosti o kompenzáciu je potrebné doložiť lekárske potvrdenie. Kompenzácia sa uplatňuje pri nasledujúcej platbe.

Ak je v priebehu plaveckého kurzu tréning zrušený z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi plaveckého kurzu nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušený tréning.

VYJADRENIE SÚHLASU

Vyplnením prihlášky vyjadruje zákonný zástupca dieťaťa súhlas s prevádzkovými, hygienickými a organizačnými pravidlami organizátora plaveckého kurzu.

Prihlásením dieťaťa zákonný zástupca rovnako prehlasuje, že z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa si nie je vedomý žiadnych prekážok, ktoré by bránili dieťaťu absolvovať plavecký kurz.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so zasielaním informácií o činnosti ŠK Relax prostredníctvom poskytnutých údajov.