fbpx

Organizačné pokyny – Golem Club Centrál

Prevzatie detí trénermi

Tréneri si prevezmú deti vždy 10 minút pred začiatkom plaveckého výcviku na recepcii Golem Club Centrál. Deti sú pod dohľadom trénerov počas celej činnosti v priestoroch plavárne, to znamená aj počas presunu na bazén, prezliekania a sušenia vlasov.

Na recepcii deti od trénerov obdržia náramok, ktorý poslúži k prechodu cez turniket do priestorov plavárne Golem Club Centrál. Je potrebné si priniesť vlastný zámok na uzamknutie skrinky v šatni. V prípade, že si dieťa zámok neprinesie, je možné si ho zapožičať v cene 0,30 € na recepcii.

Priebeh výcviku

Ako už bolo spomenuté, deti sú pod dohľadom skúsených trénerov po celý priebeh výcviku. Deti sú v úvode podľa svojich zručností rozdelené do niekoľkých skupín, neskôr postupne prechádzajú jednotlivými etapami plaveckého výcviku.

Plavecký výcvik prebieha počas celého školského roka, s výnimkou sviatkov a školských prázdnin.

Platba

Platba plaveckého výcviku prebieha vždy v dvojmesačných intervaloch. Členský poplatok je stanovený podľa počtu tréningových jednotiek, resp. tréningov, v aktuálnom období. Cena za jednu tréningovú jednotku je 8 €.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do prvej hodiny nasledujúceho dvojmesačného obdobia. Finančné prostriedky prosíme poukázať na číslo účtu SK32 1100 0000 0029 2890 4743.

Kompenzácia vymeškaných tréningov

V prípade ochorenia dieťaťa, ak dieťa vymešká viac ako polovicu tréningov v aktuálnom dvojmesačnom období je možné si uplatniť kompenzáciu vo výške 50 % z ceny vymeškaných tréningov. K žiadosti o kompenzáciu je potrebné doložiť lekárske potvrdenie. Kompenzácia sa uplatňuje pri nasledujúcej platbe.

Ak je v priebehu plaveckého kurzu tréning zrušený z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi plaveckého výcviku nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušený tréning.

Vyjadrenie súhlasu

Vyplnením prihlášky vyjadruje zákonný zástupca dieťaťa súhlas s prevádzkovými, hygienickými a organizačnými pravidlami organizátora plaveckého výcviku.

Prihlásením dieťaťa zákonný zástupca rovnako prehlasuje, že z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa si nie je vedomý žiadnych prekážok, ktoré by bránili dieťaťu absolvovať plavecký výcvik.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so zasielaním informácií o činnosti ŠK Relax prostredníctvom poskytnutých údajov.