fbpx

Organizačné pokyny – Golem Club Central

PREVZATIE DETÍ TRÉNERMI

Tréneri si deti prevezmú vždy 10 minút pred začiatkom plaveckého kurzuna recepcii Golem Club Centrál. Na recepcii deti od trénerov dostanú náramok, ktorý poslúži k prechodu cez turniket do priestorov plavárne Golem Club Centrál. Je potrebné si priniesť vlastný zámok na uzamknutie skrinky v šatni. V prípade, že si dieťa zámok neprinesie, je možné si ho zapožičať v cene 0,30 € na recepcii.

ZODPOVEDNOSŤ ZA DIEŤA

Tréner preberá zodpovednosť za dieťa v momente jeho príchodu do priestorov bazéna. Z toho dôvodu majú všetci rodičia umožnený vstupdo priestorov šatní pred aj po tréningu. Bezpečie vašich detí je pre nás prvoradé.

Rodičia menších detí, ktoré potrebujú asistenciu pri prezliekaní alebo sušení vlasov, sa môžu s trénerom individuálne dohodnúť na zvýšenom dohľade. Tréner ochotne pomôže a dozrie na vaše dieťa počas celej činnosti v priestoroch plavárne, od prezliekania, až po presuny medzi šatňou a bazénom.

PRIEBEH PLAVECKÉHO KURZU

Ako už bolo spomenuté, deti sú pod dohľadom skúsených trénerov po celý priebeh plaveckého kurzu. Deti sú v úvode podľa svojich zručností rozdelené do niekoľkých skupín, neskôr postupne prechádzajú jednotlivými etapami kurzu.

Plávanie pre deti prebieha počas celého školského roka, s výnimkou sviatkov a školských prázdnin.

PLATBA

Platba plaveckého kurzu prebieha vždy v dvojmesačných intervaloch. Členský poplatok je stanovený podľa počtu tréningových jednotiek (TJ), resp. tréningov, v aktuálnom období. Cena za tréningovú jednotku je 8 €.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do prvej hodiny nasledujúceho dvojmesačného obdobia. Finančné prostriedky prosíme poukázať na číslo účtu SK32 1100 0000 0029 2890 4743.

KOMPENZÁCIA VYMEŠKANÝCH TRÉNINGOV

V prípade ochorenia dieťaťa, ak dieťa vymešká viac ako polovicu tréningov v aktuálnom dvojmesačnom období, je možné si uplatniť kompenzáciu vo výške 50 %z ceny vymeškaných tréningov. K žiadosti o kompenzáciu je potrebné doložiť lekárske potvrdenie. Kompenzácia sa uplatňuje pri nasledujúcej platbe.

Ak je v priebehu plaveckého kurzu tréning zrušený z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi plaveckého kurzu nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušený tréning.

VYJADRENIE SÚHLASU

Vyplnením prihlášky vyjadruje zákonný zástupca dieťaťa súhlas s prevádzkovými, hygienickými a organizačnými pravidlami organizátora plaveckého kurzu.

Prihlásením dieťaťa zákonný zástupca rovnako prehlasuje, že z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa si nie je vedomý žiadnych prekážok, ktoré by bránili dieťaťu absolvovať plavecký kurz.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so zasielaním informácií o činnosti ŠK Relax prostredníctvom poskytnutých údajov.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so zasielaním informácií o činnosti ŠK Relax prostredníctvom poskytnutých údajov.