Plaváreň Slovnaft Vlčie Hrdlo 50


Pri vstupe do priestorov plavárne je potrebné preukázať sa členskou kartou, ktorú každý účastník kurzu dostane na začiatku kurzu. Kartu je možné využiť na zapožičanie visiaceho zámku na vrátnici plavárne.Vstup do priestorov šatne je možný 10 min. pred začiatkom hodiny.

V rámci procesu adaptácie na nové prostredie je  rodičom detí zaradených do prípravnej etapy plaveckého výcviku (kačičky, rybičky) umožnený prístup do priestorov bazéna. Vstup na bazén je možný len v prezuvkách. Všetci rodičia majú možnosť sledovať priebeh vyučovacích hodín z balkóna plavárne.

Deti sú rozdelené do niekoľkých skupín podľa plaveckých zručností a postupne prechádzajú jednotlivými etapami plaveckého výcviku.

Plavecký výcvik prebieha počas celého školského roku s výnimkou sviatkov a školských prázdnin.

Z pohľadu platby je PV rozdelený na dvojmesačné obdobia. Členský poplatok je stanovený počtu tréningových jednotiek v aktuálnom období. Cena za jednu TJ je 8 €.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do prvej hodiny nasledujúceho dvojmesačného obdobia na č.ú. SK32 1100 0000 0029 2890 4743.

 

V prípade ochorenia dieťaťa je možné  uplatniť si na základe lekárskeho potvrdenia kompenzáciu vo výške 50 % z vymeškaných hodín v platbe na nasledujúce obdobie.

Ak je v priebehu plaveckého kurzu vyučovacia hodina zrušená z dôvodu technickej odstávky bazéna , krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi PV nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu hodinu.

Zákonný zástupca dieťaťa vyjadruje vyplnením prihlášky súhlas so zasielaním informácií o činnosti ŠK Relax prostredníctvom poskytnutých údajov.

Vyplnením prihlášky zákonný zástupca dieťaťa vyjadruje súhlas s prevádzkovými,hygienickými a organizačnými pravidlami organizátora PV.

Prihlásením dieťaťa rodič prehlasuje ,že s hľadiska zdravotného stavu dieťaťa si nie je vedomý žiadnych prekážok ,ktoré by bránili dieťaťu absolvovať plavecký výcvik.

Golem Club Centrál

 

Pred vstupom do priestorov Golem Clubu Centrál tréner odovzdá deťom  „ hodinky“ ,ktoré budú potrebovať k prechodu cez turnikety a k uzamknutiu skrinky na šatni.

 Tréneri si prevezmú deti na recepcii 10 min. pred začiatkom plaveckého výcviku a činnosť v priestoroch plavárne ( presun na bazén, prezliekanie, sušenie vlasov ) prebieha pod dohľadom trénerov.

 Deti sú rozdelené do niekoľkých skupín podľa plaveckých zručností a postupne prechádzajú jednotlivými etapami plaveckého výcviku.

 Plavecký výcvik prebieha počas celého školského roku s výnimkou sviatkov a školských prázdnin.

 Z pohľadu platby je PV rozdelený na dvojmesačné obdobia. Členský poplatok je stanovený podľa počtu tréningových jednotiek v aktuálnom období. Cena za jednu TJ je 8 €.

 Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do prvej hodiny nasledujúceho dvojmesačného obdobia na č.ú. SK32 1100 0000 0029 2890 4743.

 

 V prípade ochorenia dieťaťa je možné  uplatniť si na základe lekárskeho potvrdenia kompenzáciu vo výške 50 % z vymeškaných hodín v nasledujúcej platbe.

Ak je v priebehu plaveckého kurzu vyučovacia hodina zrušená z dôvodu technickej odstávky bazéna , krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi PV nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu hodinu.

Zákonný zástupca dieťaťa vyjadruje vyplnením prihlášky súhlas so zasielaním informácií o činnosti ŠK Relax prostredníctvom poskytnutých údajov.

Vyplnením prihlášky zákonný zástupca dieťaťa vyjadruje súhlas s prevádzkovými,hygienickými a organizačnými pravidlami organizátora PV.

Prihlásením dieťaťa rodič prehlasuje ,že s hľadiska zdravotného stavu dieťaťa si nie je vedomý žiadnych prekážok ,ktoré by bránili dieťaťu absolvovať plavecký výcvik.